*
Doudou Gouirand 2021

New album 2021 recording sessionYoutube

Doudou Gouirand : vocals
Jean Sébastien Simonoviez : piano
Joël Allouche : drums
At Philippe Gaillot's That Sound Music Studio